SSP og FAFO bistår storbanken

DNB vil ha en ny pensjoneringskultur

Senter for Seniorpolitikk og DNB har laget et nytt og innovativt lederprogram. Målet har vært å fremme en mer inkluderende arbeidskultur for de eldre arbeidstakerne.

Berit Solli

Pådrivere i DnB

DNBs duo Kjersti Lind Karlsen (til venstre) og Kristin Berg Holter – som jobber for å få ansatte til å stå lenger i jobb. (Foto: Per Thrana, DN)

Fakta

For å øke ledernes kompetanse, hentet DnB støtte fra Senter for seniorpolitikk.

SSP ved Jon Fjeldstad og Kari Østerud bidro med en opplæringsdag om seniorer i arbeidslivet, og om hva som kan bidra til at flere velger å jobbe lenger.

Forskningsstiftelsen Fafo ved Anne Inga Hilsen ble engasjert for å gjennomføre intervjuer i forkant og etterkant av opplæringen.

De erfarne medarbeiderne besitter verdifull kunde- og bankkompetanse. DNB ønsker derfor nå at flere ansatte skal velge å jobbe lenger.

For å øke ledernes kompetanse på dialog og oppfølgingsplan med seniorene sine, hentet banken ekstern støtte fra Senter for seniorpolitikk (SSP). 

SSP bidro med en opplæringsdag om seniorer i arbeidslivet, og om hva som kan bidra til at flere velger å jobbe lenger. 

For å sikre at denne opplæringen traff behovet hos lederne og bidro til den ønskede endringen, engasjerte SSP også forskningsstiftelsen Fafo . Fafos Anne Inga Hilsen gjennomførte intervjuer i forkant og etterkant av opplæringen, og har skrevet et notat.

Se forskningsnotatet fra Fafo her.

Økt komptanse skal skape ny pensjoneringskultur

Prosjektet skal bidra til å utvikle ny pensjoneringskultur i banken. Det å jobbe frem mot pensjonsalder skal bli den nye normalen. Et mål er å styrke lederes kompetanse og forutsetninger for å ha en god dialog og oppfølgingsplan med seniorer.

Medarbeiderne skal også utfordres til å ha en mer bevisst plan for sin egen seniorkarriere i DNB. Banken skal dessuten bli flinkere til å høste av seniorenes kompetanse og overføre denne til yngre medarbeidere.

Fafo mener resultatene er gode

Fafo-notatet er basert på omfattende datainnsamling og intervjuer. Notatet fremhever spesielt hvor viktig det er å bevisstgjøre lederne om aldersrelaterte fordommer og om verdien av livslang læring.

Evalueringen viser at deltagerne opplevde opplæringsdagen som nyttig og relevant. Gruppeintervjuene i forkant og i etterkant av opplæringsdagen bidro til økt bevissthet og forståelse for behovet for å forvalte seniorressursene.

Medarbeidersamtaler fra avvikling til utvikling

Flere pekte på kursets budskap om senkarriere og -planlegging som en nyttig metode for å snu samtalene med sine eldre medarbeidere fra avvikling til utvikling.

I medarbeidersamtaler gjennomført etter kurset har ledere og medarbeidere tatt i bruk den nye kunnskapen. De har fått til gode samtaler om senkarriere i stedet for om pensjonering. De forteller at de har tatt samtalene mer på alvor og prøvd å snu «latter om senkarriere» til konstruktive diskusjoner om hva som skal til for å jobbe lenge i DNB.

Senter for Seniorpolitikk og DNB planlegger å utvide programmet.

Les mer om seniorpolitikk i DNB, Kongsberg Gruppen og Veidekke i DN her!

Vil du også ha bedre medarbeidersamtaler? Finn inspirasjon i vår mal her.

Eksempel til etterfølgelse

“DNB har satt senkarriere og lengre arbeidsliv på agendaen på en forbilledlig måte,” sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Senterets ansatte holder mange foredrag og driver veiledning og opplæring for virksomheter. Østerud tok selv oppdraget fra DNB, sammen med seniorrådgiver Jon Fjeldstad.

“Forskning viser at ledelse er en av faktorene som kan påvirke en pensjoneringsbeslutning både i positiv og negativ retning. Ved å gi ledere oppdatert kunnskap om aldring og arbeid, om læring i voksen alder og om hva som skaper en god senkarriere, kan det bidra til at flere jobber lenger,” sier Østerud.

Skal vi komme til dere? Kontakt Jon Fjeldstad her!