Internasjonalt

Nytt kunnskapsnotat om Nederland

Sysselsettingen blant seniorer 55-70 år stiger sterkt i Nederland. Men det er også mange langtidsledige seniorer, og mange med usikre og svakt regulerte arbeidsforhold. Senter for seniorpolitikks Bjørn Halvorsen har skrevet et notat med oppsummering av hva Norge kan lære. 

Berit Solli

I Nederland har de satt i verk mange reformer og programmer for å styrke senior-sysselsettingen. — Uførepensjoner og andre førtidspensjoner er strammet inn eller faset ut. Pensjonsalderen heves. Diverse arbeidsmarkeds- og arbeidslivsprogrammer er i innført i samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter for å stimulere til et lengre og bedre arbeidsliv blant eldre. Arbeidsgivere er blitt mer opptatt av å fremme lange og gode arbeidsliv for sine ansatte.

Reformene og programmene har bidratt til endrete holdninger og atferd og til sterk vekst i seniorsysselsettingen i de senere årene.

Nederland har en aldrende befolkning og sterkt stigende seniorsysselsetting. Notatet beskriver også deres politikk for å fremme lengre arbeidsliv og arbeidsevne.

Les mer om notatet her!

Har vi noe å lære av EU?

Om aldring, arbeid og pensjone i Nederland