3-400.000 kr forskjell på 62 og 67

Det lønner seg å vente med å ta ut pensjon

Nytt notat med beregninger fra NAV viser at det lønner seg å vente med å ta ut pensjon. Du kan ta ut pensjon mens du jobber, men det koster å starte uttaket tidlig.

Berit Solli

Lien portrett

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

Fakta

Fleksibel pensjoneringsalder mellom 62 og 75 år ble innført fra 2011 som en del av pensjonsreformen.

Å velge å ta ut pensjon er en adskilt beslutning fra å slutte å jobbe.

Man kan kombinere arbeid og alderspensjon fritt.

Syv av ti tar ut pensjon tidligere enn det som lønner seg for dem. Det viser en ny rapport fra NAV.

NAV beregner hva som kan lønne seg: Å vente med uttak av alderspensjon til man slutter i arbeid, eller å ta ut pensjonen fra 62 år i kombinasjon med fortsatt arbeid.

“Vi finner nå at å utsette å ta ut pensjon lønner seg enda mer enn det gjorde ved vår forrige analyse i 2012,” sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i NAV til lengrearbeidsliv.no. Det skyldes at nå er også effekten av tjenestepensjon tatt med i beregningene.

“Pensjonssystemet er fleksibelt og i teorien er det nøytralt når du starter å ta ut pensjon. Men når vi tar med skatteregler og at forventet levealder endrer seg underveis, så vil man tjene tre-fire prosent av alt man vil få i pensjon på å vente til 67,” sier Lien.

Gjennomsnittlig vil en arbeidstaker som begynner å ta ut pensjon ved 67 år få pensjon over livet på ni-ti millioner kroner etter skatt. Tre-fire prosent av det vil over hele pensjonstiden bety 3-400.000 kroner. Effekten blir sterkere desto mer du har spart opp.

“Vi er bekymret for at folk blir kortsiktige, og vil tape på å ta ut pensjon for tidlig,” sier Lien.

Les notatet selv på NAVs sider her.

Andre forhold enn økonomi

7 av 10 arbeidstakere har valgt å ta ut alderspensjon før de slutter i arbeid. Lien sier at det kan skyldes at man tenker seg å sikre ektefelle eller arvinger. Det kan likevel bli kostbart når man lever lenger enn man trodde man ville gjøre.

Det er ikke mulig å gi ett og bare ett eksakt svar på hva som lønner seg. NAV har likevel undersøkt de viktigste forutsetningene, og finner:

Kvinner bør vente med å ta ut pensjon

Kvinner er i de fleste situasjoner best tjent med å vente med å ta ut pensjonen til de slutter i arbeid. Det skyldes at kvinner har høyere forventet levealder enn menn. Å vente med pensjonsuttaket lønner seg da ofte med god margin.

For en gjennomsnittlig kvinne som jobber til 67 år, anslår NAV at uttak av alderspensjon fra 67 år gir en gevinst tilsvarende 4 prosent av samlet pensjon gjennom livsløpet, sammenliknet med uttak fra 62 år.

Menn bør vente med pensjon

For en gjennomsnittlig mann anslår NAV at uttak fra 67 år kommer rundt 3 prosent bedre ut enn uttak fra 62 år. Årsaken til at dette også gjelder menn, er at alderspensjonen beregnes fra historiske tall for levealder, og at både en gjennomsnittlig kvinne og mann i realiteten kan vente å leve lenger enn dette. For menn er marginene likevel mindre enn for kvinner.

Alt annet likt kommer uttak fra 62 år best ut for menn med minst 4 år lavere levealder enn gjennomsnittet.

Rente over 5-6 prosent

Rentenivået har også stor betydning, ettersom det vil være avkastningen av å ta ut pensjonen fra 62 år og spare den til man slutter i arbeid. Uttak fra 62 år kan, alt annet likt, bli lønnsomt dersom rentenivået kommer opp mot 5–6 prosent eller høyere.

Progressiv skatt øker verdien av å vente

Gevinsten av å vente med pensjonsuttaket blir høyere jo høyere pensjon man har opptjent. Det skyldes de progressive skattereglene. Det innebærer at å ha AFP i privat sektor i tillegg til alderspensjon, eller å ha en gunstig tjenestepensjon, også trekker i retning av å gjøre utsatt uttak mer lønnsomt.

De ulike faktorene virker sammen. Selv om hovedkonklusjonen er at utsatt uttak lønner seg i mange situasjoner, kan den endres til at tidlig uttak kommer best ut dersom flere forhold trekker i den retningen samtidig.

Dagbladet gir notatet bred omtale i dag her.

Mer om arbeid og pensjon

Her på våre nettsider har vi fått aktuarhjelp til å utbrodere forholdet mellom arbeid og pensjon.