Samfunnsøkonomi

Verdiberegning av ett år til

NyAnalyse har beregnet verdien av at alle jobber ett år til.

Av Berit Solli, 20. november 2023

Terje Strøm i NyAnalyse har beregnet samfunnsverdien av ett år til i jobb.

Befolkningsframskrivingene til SSB viser en stadig aldrende befolkning.

De eldre i samfunnet vil utgjøre en betydelig større andel av befolkningen enn tidligere.

Som følge av dette vil også forsørgerbyrden øke nokså dramatisk fremover. Det vil medføre at det vil mangle arbeidskraft i store deler av samfunnet i nær fremtid.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter