Arbeid, ledelse og mestring

Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering

Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid?

Av admin_senior, 18. februar 2021

Ingelsrud-og-Underthun-2021, AFI / OsloMet

Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid?

Rapporten er skrevet av Anders Underthun og Mari Holm Ingelsrud fra AFI/OsloMet.

Les rapporten her

Motivasjon

Ifølge Arbeidslivsbarometeret vil høy arbeidsmotivasjon, ved at jobben er en kilde til utvikling og utfoldelse, minske sannsynligheten for at ansatte i offentlig sentralforvaltning er pensjonert om fem år. Tilsvarende vil lav arbeidsmotivasjon øke sannsynligheten for pensjonering om fem år.


Positive utfordringer

Utenom alder, er det ingen andre variabler vi har målt som har en selvstendig signifikant sammenheng med sannsynlighet for pensjonering når andre demografiske og arbeidsmiljøvariabler tas hensyn til.
Det at arbeidet er en kilde til utvikling og utfoldelse og at man møter positive utfordringer på jobb er også viktige dimensjoner som trekkes fram i intervjuene vi har gjennomført i sentralforvaltningen. Utvikling, utfoldelse og mestring er viktig for seniorer i den siste fasen i arbeidslivet.

Datagrunnlaget

Det er hentet fra Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer med tolv senior arbeidstakere i departementer og direktorater.

Arbeidsglede

De kvantitative analysene viser at høy arbeidsmotivasjon og positive utfordringer henger sammen med lavere egenvurdert sannsynlighet for å være pensjonert om fem år. I de kvalitative intervjuene vektlegger seniorene tre aspekter ved arbeidsglede. De tre er følelsen av å bidra, tilbakemeldinger fra ledelse og kolleger, og det sosiale arbeidsmiljøet på jobb.

Arbeidsmotivasjon

Resultatene fra dette prosjektet bekrefter hovedbildet tegnet i tidligere forskning på pensjonering og arbeidsmiljø blant seniorer i offentlig sentralforvaltning. Betydningen av arbeidsmotivasjon, av utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, og også av at den jobben man gjør er viktig har mye å si for at seniorene ønsker å fortsette i jobben.

Les mer her!