Faktaark om ti bransjer

Sykefravær og tidligpensjonering i hjemmetjenesten

STAMI har et pågående forskningsprosjekt som skal forklare det høye sykefraværet i hjemmetjenesten. Prosjektet er interessant fordi dette er en bransje som også har lav avgangsalder. Pleie og omsorg er en av ti bransjer i SSPs bransjestudie, som har presentert nye faktaark.

Berit Solli

pleiere på jobb

lllustrasjonsfoto: Stami

Fakta

• Én av fire pleiere er over 50
• Høyt helserelatert frafall
• Stort og økende arbeidskraftsbehov
• Rekrutteringsproblemer, særlig av sykepleiere
• Mye deltid hvorav en del er ufrivillig
• Store arbeidsbelastninger med travelhet og
stress, turnus og nattarbeid
Kilde: Fafo

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI har et forskningsprosjekt om det høye sykefraværet i hjemmetjenesten. Den delen av prosjektet som ble fremlagt 7. juni, viser tall og kvantitative analyser. De viser for eksempel sammenhenger mellom hvilke diagnoser som ligger bak sykmeldingen, og hva de ansatte selv oppgir som problemet.

Les om prosjektet og hør STAMI-seminar her.

Et høyt sykefravær kan være en forløper til at de ansatte blir uføre. Det er også høy korrelasjon mellom bransjer med høyt sykefravær og at de ansatte velger å pensjonere seg tidlig. Derfor er den nye STAMI-prosjektet om sykefravær interessant også når man undersøker uønsket tidligpensjonering.

Blant ansatte i hjemmetjenesten er sykefraværet nær dobbelt så høyt sammenlignet med den generelle yrkesbefolkningen. Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent.

Én av to sykmeldte i hjemmetjenesten oppgir at sykefraværet skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben, viser nasjonale tall fra STAMI.

− Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravær blant ansatte i hjemmetjenesten, forteller forsker Håkon A. Johannessen, som leder prosjektet.

Intervjuer

Senter for seniorpolitikk har over flere år fått gjennomført ti bransjestudier. Forskningsstiftelsen Fafo har sammenstilt og analysert de ti, samt laget korte faktaark om hver bransje.

En av de ti bransjestudiene handlet om seniorer i pleie- og omsorg. Fafo intervjuet seniorer i pleie- og omsorg. Senter for seniorpolitikks rapport har altså intervjuer (kvalitatitv metode), mens Stamis rapport er basert på innsamlinger av store tall (kvantitativ).

Se faktaark om pleie- og omsorgssektoren her.

Pleie og omsorg er en kvinnedominert sektor med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Én av fire i yrket har passert 50, og mange forlater yrket tidlig med uførepensjon, avtalefestet pensjon eller særalderspensjon.

Den viktigste årsaken til tidlig avgang er ifølge seniorene, helseproblemer og belastende arbeid på grunn av knapp bemanning og høyt arbeidstempo.

Forslag til tiltak

Rapporten fra Fafo, som ble fremlagt i oktober 2021 og nå altså er en del av den helhetlige rapporten om ti bransjer, og har fått et oppsummerende faktaark, har en god liste med forslag til tiltak for å beholde de eldre pleierne lenger i jobb:

 • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid – jf. bransjeprogrammets forslag
 • Tilrettelegging ved helseproblemer: – unngå nattarbeid,
  endre arbeidsoppgaver, redusere arbeidstid
 • Redusere travelhet og arbeidsmengde ved å: 1) øke
  grunnbemanning gjennom å tilby deltidsansatte heltid
  og/eller bruke andre enn pleiere til støttefunksjoner og
  administrativt arbeid; 2) velge bort unødvendig rapportering og dokumentasjon og/eller endre organiseringen
  av arbeidet, eventuelt gjennomgå og redusere antall
  møter.
 • Gi alle tilstrekkelig opplæring i nye datasystemer, bruk
  av ny teknologi og nye behandlingsformer.
 • Enkelte trenger mer tid enn andre, og seniorer kan
  trenge egne kurs
 • Ledelse som har tid og ser og anerkjenner de ansatte,
  fordrer større ledertetthet og bedre opplæringen og
  oppfølging av lederne
 • Økt rom for pustepauser og mikropauser
 • Økt bruk av alderssammensatte arbeidsteam
 • Klarere prioriteringskriterier for å håndtere det grenseløse arbeidet
 • Tilbud om trim og trening i arbeidstida

Virke øker innsatsen mot frafall