SSPs forskningskonferanse 9. nov

Stor interesse for årets forskningskonferanse

Programmet er spekket med nye forskningsresultater, panelsamtale med partene i arbeidslivet og lansering av Norsk seniorpolitisk barometer 2022. Det er allerede over 400 påmeldte.

Berit Solli

Forskningskonferanse.

Forskningskonferansen i 2022 blir litt annerledes enn de vi har hatt de siste årene. Nå vil vi trekke praksisfeltet og partene i arbeidslivet mer aktivt inn i selve programmet.

«Vi ønsker en dialog om viktige forskningsfunn og gir partene anledning til å utforske hvordan de sammen kan bidra til at flere kan fortsette lenger i arbeidslivet,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

For hva er generelle utfordringer og muligheter i arbeidslivet, og hvilke er mer bransjespesifikke? «Vi vil med denne konferansen legge et grunnlag for å tenke nytt om hva som skal til for at flere kan få gode senkarrierer i ulike bransjer og yrker,» sier Moen.

Har satset på bransjestudier

Senter for seniorpolitikk startet i 2016 med en bransjekartlegging av hvordan det er å være senior i barnehagen. Denne rapporten fikk stor oppmerksomhet og resulterte i et samarbeid med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS om en ytterligere undersøkelse for å få vite mer om frafallsårsaker og hva som skal til for at flere kan fortsette lenger. Resultater fra denne undersøkelsen lanserte vi i 2020.

«Nytten av bransjestudier ble tydeligere og kom mer på dagsorden etter den første barnehagerapporten,» sier Moen. Det kom ønsker om å flere kartlegginger i flere bransjer og yrker.

Fagsjef Roger Moen.

I 2017 fulgte vi opp med å kartlegge seniorer innen persontrafikk og finans. I 2018-2019 ble det gjennomført kartlegginger innen industri, varehandel og blant akademikeryrker i privat sektor. Så i 2021 ble nye prosjekter gjennomført i sentralforvaltningen og i kommunal pleie og omsorg. I år er en mindre kartlegging innen skole, samt et samarbeidsprosjekt om seniorer i sykehusene ferdigstilt. Sistnevnte ble nylig presentert på et eget seminar i samarbeid med NSF, Fagforbundet, Spekter, KLP og Helseforetakene i Vestre Viken og Sørlandet.

Vi har de siste årene kartlagt hvordan det er å være senior i 10 ulike bransjer i privat og offentlig sektor. Nå er disse satt under lupen i en egen metastudie.

Nye resultater

Hva kan vi lære av disse bransjestudiene? Hva er særegent for den enkelte bransje og hva er fellestrekk ved de utfordringer og muligheter som seniorene opplever i sin arbeidshverdag? Har arbeidsgiverne i de ulike bransjer de samme forutsetninger for å lykkes? Eller kan det være noe med rammebetingelsene som kan gi grunnlag for ulike løsninger?

For å søke svar på noen av disse spørsmålene har Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen i samarbeid med Kerstin Nilsson ved Lunds universitet i Sverige, gjennomført en metastudie. Utfordringene og mulighetene i de ulike bransjene er vurdert, og det foreslås nye strategier som kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer. KS, Virke, LO og UNIO har deltatt i en egen referansegruppe for studien.

På forskningskonferansen presenterer forskerne forskningsresultatene, og disse blir et grunnlag for panelsamtalen med representanter fra partene i arbeidslivet. Du vil få møte Nina Melsom (NHO) og Marit Roxrud Leinhardt (KS) fra arbeidsgiversiden, mens Roger Bjørnstad (LO) og Ragnhild Lied (Unio) representerer arbeidstakersiden i panelsamtalen. Svein Tore Bergestuen er konferansier og leder samtalen.

Nye barometerfunn

Til slutt på forskningskonferansen lanseres resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer 2022. Kari Folkenborg fra Ipsos loser oss gjennom årets funn. Per Erik Solem fra Nova v/OsloMet gir oss et forskerblikk på resultatene.

Har de yrkesaktive endret sine oppfatninger om hvor lenge de vil jobbe? Har pandemien påvirket arbeidsglede og mestringsfølelse? Og er det fortsatt slik at det er 50-åringene som gleder seg mest til pensjonisttilværelsen?

Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på ved å delta på årets forskningskonferanse.

Fikk du ikke vært på Forskningskonferansen?