Samlet verneombudene

Hovedverneombud fikk løftet aldersperspektivet

«Vi begynte å tenke på aldersdiskriminering etter at vi hadde gjennomført en nasjonal undersøkelse om mobbing og trakassering i uh-sektoren,» forteller hovedverneombud Lise Thoen ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet NMBU.

Berit Solli

Hovedverneombud

Hovedverneombud ved NMBU Lise Thoen (t.v) og ved OsloMet Marthe Eikum-Tang. Foto: NMBU og OsloMet

Fakta

Verneombud er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og representerer alle arbeidstakerne i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS).
Les mer om roller i HMS-arbeidet hos Arbeidstilsynet her.

Universitets- og høyskolesektoren (uh-sektoren) har mange vitenskapelig ansatte. Og dessuten tilhører en stor andel av de ansatte andre yrkesgrupper knyttet til administrasjon, drift og teknisk støttepersonell.

Den nasjonale undersøkelsen viste at av de som følte seg mobbet, var det få som knyttet det til de vanlige mangfoldsindikatorene, som for eksempel etnisitet, religion eller kjønn.

«I oppfølgingen av undersøkelsen, ble det diskutert om alder er en av indikatorene som ikke ble dekket i undersøkelsen. Det vet vi fortsatt ikke, men vi ville finne ut mer om alder som diskrimineringsgrunnlag. Derfor tok vi kontakt med Senter for seniorpolitikk da det var vår tur til å arrangere nasjonal Hovedverneombudskonferanse,» sier Thoen ved NMBU.

Roger og Jon rykket ut

Fagsjef Roger Moen og seniorrådgiver Jon Fjeldstad dro ut til en samling med 70 hovedverneombud ved norske universiteter.

Hovedverneombudene ønsket en innføring i inkludering av arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen, og hva arbeidsgiver kan gjøre for å ivareta arbeidstakerne gjennom hele karrieren. De ønsket innspill på hvordan de kan jobbe systematisk med seniorpolitikk, blant annet gjennom AMU og utarbeidelse av en egen seniorpolitikk.

«Vi ba om å få vite mer om tallmaterialet som foreligger. Hva sier forskning og undersøkelser, særlig om kompetanseheving og følelsen av å bli forbigått, eller at nye krefter får de mer spennende oppgavene?» spurte Thoen. Universitetssektoren har tradisjonelt sett hatt en høy pensjonsalder men det kan være forskjeller innenfor de ulike yrkesgruppene i sektoren.  

Så hva vil dere gjøre annerledes nå etter samlingen?

«Vi har fått aldersperspektivet løftet opp i bevisstheten. Dermed kan vi som hovedverneombud stille spørsmål om dette i fora der vi diskuterer kompetanseheving, inkludering, mangfold, organisering, kunnskapsoverføring, bemanning og sånne ting,» sier Thoen.

Mangfoldsindikator

Alder er ikke en av mangfoldsindikatorene som arbeidsgiver skal redegjøre for etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr ikke at de trenger å la seg begrense av hva vi skal rapportere på. «Vi kan ha med alder i vårt mangfolkdsarbeid, og da ta med både juniorer og seniorer,» sier Thoen

En annen av de fremmøtte var Marthe Eikum Tang, hovedverneombud ved Oslo Met.

Hun bet seg særlig merke i at folk lærer ulikt og at opplæringsmetodikken kan bli for ensidig.

«Det er viktig med mangfold også i måten vi har opplæring på. Vi kan miste god arbeidskraft vi ellers kunne beholdt. Opplæring og nytilsetting er dyrt,» sier  Eikum Tang.

Hun ble også inspirert til at vernetjenesten kanskje bør følge litt ekstra med på at ansatte ikke blir aldersdiskriminert.

«Det er ikke sikkert at vi skal gjøre så mye annerledes, men vi må få aldersdiskriminering på agendaen. Lik som de unge stipendiatene, kan seniorene være en sårbar gruppe. Kanskje bør vi ta en runde med våre eldre og se om noen av dem føler seg mobbet eller trakassert?» sier Eikum Tang.

Hun vurderer også om de skal se på malene for medarbeidersamtale, og se på utlysningstekster og ansettelser. (Se vårt eksempel på mal for medarbeidersamtale her.)

«Roger og Jon var trygge og flinke. De hadde både store tanker og konkrete innspill. Alle kan ta med seg litt, selv om ikke alt treffer alle,» mener Eikum Tang.

Flere henvendelser

Senter for seniorpolitikk får stadig flere små og store henvendelser fra virksomheter, ledere og ansattgrupper. Henvendelsene handler om opplæring, veiledning og samarbeid, for eksempel forespørsler om å holde foredrag.

«Vi fikk en veldig bra introduksjon til tematikken, siden alder ikke har vært et tema i inkluderingsarbeidet vårt frem til nå,» sier Thoen.

Skal vi komme til dere, også? Ta kontakt her.

*

Les også: TV2 om å bli tvangspensjonert, man føler seg ikke verdsatt

hovedverneombud
Arrangørene av hovedverneombudskonferansen for universitetene 2023. TV: Sven Andreas Högfeldt, Kristine Sandaker, Lise Thoen og Marthe Eikum Tang. (Foto: Privat)