SSP-notat nr 5

HR med et seniorperspektiv – «hot or not»

SSP-Notat om HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken

Kari Østerud

Kari Østerud

Kari Østerud.

6 av 10 virksomheter følger ikke med i timen

De ansatte er bedriftenes viktigste produksjonsfaktor – og ofte den som koster mest. Det er derfor svært lønnsomt å ha en HR-strategi som bidrar til at man har motiverte medarbeidere.

Motiverte medarbeider håndterer omstilling og endring, de utvikler seg og lærer nye ting gjennom hele yrkeslivet.

Samtidig er denne produksjonsfaktoren i endring: Vi blir stadig flere eldre arbeidstakere, både gjennomsnittsalder og avgangsalder øker.
Spørsmålet er om HR henger med på denne utviklingen?

Sørger HR-ledere og – medarbeidere for at seniorperspektivene er med i HR-strategien og personalpolitikk, eller er det mer å gå på?


Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer (2018) er det kun 4 av 10 virksomheter som har en strategi for hvordan man skal beholde og videreutvikle senior arbeidstakere.

Større bedrifter har oftere en strategi enn små bedrifter, og offentlig sektor oftere enn private virksomheter. Ledere som selv er under 40 år er mindre opptatt av å beholde folk lengst mulig sammenlignet med virksomheter med eldre ledere.