Arbeidsglede

60-åringene gleder seg mest

Av arbeidstakere i alle aldersgrupper, er det 60-åringene som gleder seg mest til å gå på jobb.

admin_senior

vissteduat

Foto: iStock

En rekke faktorer er viktig for å nå de seniorpolitiske målene i arbeidslivet. I Senter for seniorpolitikks årlige “Norsk seniorpolitisk barometer” ser vi blant annet nærmere på

  • arbeidsglede
  • om man blir sliten av jobben
  • den enkeltes opplevde viktighet av arbeidet og jobbmestring.

Arbeidsglede

Arbeid gir store muligheter for å oppleve glede, mestring og få tilført energi. Trolig står opplevelse av arbeidsglede helt sentralt for å få eldre yrkesaktive til å utsette sin avgang fra arbeidslivet. Se barometeret side 9-11.

Norsk seniorpolitisk barometer viser at de fleste gleder seg til å gå på jobben, og det er få som sjelden eller aldri gleder seg. Rundt 2 av 3 gleder seg alltid (64 %), mens i underkant av en tredjedel gleder seg av og til.

Disse tallene har holdt seg ganske stabile over tid, men vi ser at det er noe variasjon mellom andelene som svarer «Ja, alltid» og «Ja, av og til».

Toppnoteringen var i 2004, da 73 prosent svarte at de alltid gledet seg til å gå på jobben. De siste årene har det vært en svak nedgang i andelen som alltid gleder seg, mens andelen som gleder seg av og til har økt
tilsvarende. Andelen som sjelden eller aldri gleder til å gå på jobben har holdt seg stabilt lav siden 2003, og er på omtrent fem prosent.

Over 60 år utmerker seg

Yrkesaktive over 60 år utmerker seg. De har med få unntak vært aldersgruppen med høyest andel som alltid gleder seg til å gå på jobben siden undersøkelsen startet i 2003.

3 av 4 yrkesaktive over 60 år svarte i 2019 at de alltid gleder seg til å gå på jobben. 2 av 3 under 30 år svarer det samme.

Ved tidligere undersøkelser har vi ofte sett at andelen som alltid gleder seg til å gå på jobben stiger med økende alder. I 2019 var ikke denne sammenhengen like tydelig, da færre av de mellom 50-59 år (62 %, ned 9 prosentpoeng) og flere av de under 30 år (64 %, opp 6 prosentpoeng) alltid gleder seg til å gå på jobben.

Den jevnt høye arbeidsgleden vi har observert blant eldre yrkesaktive over flere år kan være et uttrykk for en rekke faktorer, som at de fungerer godt i jobben. Velfungerende ansatte er også i arbeidsgivers interesse. Det er verdt å merke seg at alle som har besvart undersøkelsen er yrkesaktive, og det kan være en viss seleksjonseffekt knyttet til de eldste som fortsatt er i arbeid. Dette kan være en gruppe som fortsetter i jobb nettopp fordi de
opplever arbeidsglede.

Oslofolk gleder seg mindre

Hvis vi ser nærmere på hvilken landsdel de ansatte jobber i, kan vi se at det er noe færre av de som arbeider i Oslo som alltid gleder seg til å gå på jobben (54 %) sammenlignet medgjennomsnittet (64 %).

Det er ingen betydelige variasjoner i svar avhengig av kjønn, inntektsnivå, utdanningsnivå, bransje eller stillingsprosent.

Se mer om de siste resultatene av «Norsk seniorpolitisk barometer 2019, Yrkesaktiv befolkning», Ipsos (2019)

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….