Industriarbeidere

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere.

Hvordan er det å være senior i industrien? Rapporten redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering. Hva sier seniorer om utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse, verdsetting og hvordan tilpasser de seg til pensjonsreformen?

Av admin_senior, 6. desember 2018

Av Tove Midtsundstad, Fafo.

Les rapporten her

Denne rapporten handler om faglærte og ufaglærte arbeidere i industrien og redegjør for antall og andel 50+ i bransjen samt hva vi vet om arbeidsforhold, sykefravær og tidligpensjonering for denne yrkesgruppen. Kort fortalt viser den tilgjengelig statistikk og tidligere forskning vi har gjennomgått dette:

• Hver åttende mann over 54 år jobber i industrien

Flertallet av arbeidstakere i Norge over 50 år er faglærte eller ufaglærte arbeidere. Blant yrkesaktive menn over 54 år jobber faktisk hver åttende i industrien. Flertallet av disse er industrioperatører.

• Mange har fysisk krevende arbeid

Arbeidsmiljøet for de fleste har bedret seg de siste 20–30 årene takket være teknologiske nyvinninger, automatisering, godt HMS-arbeid og bedre verneutstyr. Det betyr likevel ikke at helsefarlig eller belastende arbeid er en saga blott. Blant industriarbeidere er det fremdeles mange som er mer eksponert enn gjennomsnittet for uheldige arbeidsmiljøfaktorer.

• Høyere sykefravær og uførepensjonssannsynlighet

Ikke overraskende har industriarbeidere en større sjanse for å bli sykmeldt og uførepensjonert enn yrkesaktive flest.

• Svært lange yrkeskarrierer

Kanskje litt overraskende har de aller fleste nordmenn over 50 år i dag kun videregående utdanning eller grunnskole. Dagens seniorer begynte tidlig i jobb. Det er derfor ikke uvanlig å ha stått i arbeid i 45-46 år når en runder 62.

• Fortsetter i arbeid etter fylte 62

Blant de som fortsatt er i arbeid som 61-åringer, velger flertallet å fortsette i jobben enda noen år. Det var også situasjonen for 20 år siden, men andelen som velger å stå i jobb, er høyere i dag enn da. Særlig har andelen økt (Fafo-rapport 2018:34) etter at pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, fortrinnsvis blant menn i manuelle yrker, slik som industriarbeiderne.

• Lav, men økt gjennomsnittlig avgangsalder

Selv om gjennomsnittlig avgangsalder har økt i industrien og blant industriarbeidere som gruppe, er den lavere for sysselsatte i industrien og for industriarbeidere enn for de fleste andre næringer.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter